Bolagsstyrning

Corporate governance, eller bolagsstyrning som det heter på svenska, handlar om att styra bolaget på ett bra sätt. Ett bra sätt är att ha en hållbar utveckling på alla plan. En trygg och säker arbetsplats, att bidra till samhällsekonomins effektivitet och tillväxt samt att uppfylla ägarens krav på avkastning på det investerade kapitalet.

Till grund för svensk bolagsstyrning ligger aktiebolagslagen. Utgångspunkten är att i första hand bolag noterade på Stockholmsbörsen inom en nära framtid skall åläggas att tillämpa koden.

Inom ELIAS följer vi naturligtvis de lagar och förordningar som gäller för ett bolag i vår storlek. Styrningen av bolaget sker via styrelsesammanträden, ledningsgruppsmöten, sammanträden med de fackliga företrädarna samt dagliga kontakter mellan medarbetare i bolaget på alla nivåer. Vi har även en SAMA-grupp som jobbar med vårt systematiska arbetsmiljöarbete. VD informerar via månadsbrev ut i organisationen samt vid kvartalsmöten på respektive ort.