Vår visselblåsartjänst

Vi strävar efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik. Du har en viktig roll i att slå larm om du misstänker något som strider mot de etiska riktlinjerna. Det ger oss en möjlighet att förebygga och korrigera om något har gått fel. Du behöver inte ha bevis för din misstanke, men alla meddelanden ska lämnas i god tro.

Rapportera ett visselblåsarärende


Vårt visselblåsarsystem är ett slutet system som tillhandahålls av den oberoende externa tredje part, C2 Management. Systemet är helt fristående från vårt ledningssystem och vår webbplats. Alla meddelande krypteras.

Så här fungerar det

Vårt arbetssätt
- Du får en bekräftelse direkt när du har gjort en rapportering. Kom ihåg att spara länken för att följa ditt ärende.
- Återrapportering av status sker inom 3 månader.
- Ärenden om visselblåsning raderas automatiskt två år efter att hanteringen är avslutad i systemet.

Personuppgifter och skydd för dig som visselblåser
- Konfidentiell behandling sker av den rapporterade personens och andra personers identitet. Endast några få utsedda personer kan läsa rapporten i sin helhet, VD och personalansvarig.
- Personuppgifter som inte behövs för hanteringen raderas snarast.
- Lagen om visselblåsning innehåller förbud mot att vidta hindrande åtgärder mot någon som rapporterar, samt förbud mot repressalier mot den rapporterande personen och personer som har koppling till den rapporterande personen.

När ska du rapportera
- Visselblåsning görs av personer som i ett arbetsrelaterat sammanhang har eller har haft en relation till företaget. Det ska även vara i denna typ av relation till företaget som du stött på de missförhållanden som du vill rapportera om.
- Ärendet som du visselblåser om kan handla om exempelvis korruption, penningtvätt, miljöbrott, brott mot arbetsmiljölagen. Att du upplevt något som strider mot svensk rätt och EU-rätt.
- Undantag: Förhållanden som rör enskilda anställningsförhållanden omfattas i regel inte av skyddet för visselblåsare och är inte heller något som ska rapporteras in via detta system.

Rapporteringskanaler
- Detta är en skriftlig rapporteringskanal via System C2.
- Rapportering kan också ske muntligt, se närmare information på vår hemsida.
- Du har även möjligt att anmäla missförhållanden externt till en behörig myndighet.


Här finns en samlingssida över samtliga myndigheter samt vilket ansvar de har vid visselblåsning