Kvalitet, Miljö & Arbetsmiljö

Redan tidigt fanns intentionen att jobba med kvalitet i alla led inom ELIAS. Under 2007 togs beslutet att certifiera det ledningssystem som företaget byggt upp sedan starten. Första certifikaten hängdes på väggen 2009. I dagsläget har vi tre certifikat:

SS-EN ISO 9001:2015

SS-EN ISO 14001:2015

SIS-OHSAS 18001:2007

Bästa sättet att få nöjda kunder är att göra rätt från början. Kvalitetsbristkostnader har vi ständigt i fokus. Ett systematiskt Kvalitets, Miljö & Arbetsmiljöarbete är en bra grund för ett stabilt företag. Hållbar utveckling på alla punkter är vår målsättning.

Policy
Miljö

Vi ska säkerställa att:

 • Vi, i allt vi gör, åstadkommer så liten negativ miljöpåverkan som möjligt och därmed undviker att orsaka miljöföroreningar.
 • Vi i möjligaste mån föreslår energieffektiva lösningar samt väljer material och produkter som innebär ett bra miljöval och underlättar för återvinning.
 • Vi har en effektiv avfallshantering som inkluderar optimal källsortering.
 • Vi strävar efter att föreslå energieffektiva lösningar samt välja materiel och produkter som innebär ett bra miljöval och underlättar återvinning.

Policy
Kvalitet och säkerhet

Vi ska säkerställa att:

 • Vi är lyhörda för våra medarbetares och kunders synpunkter och strävar efter att uppfylla deras respektive behov och överträffa deras förväntningar.
 • Samtliga anläggningar och installationer utformas och utförs säkra samt underhålls- och skötselvänliga.
 • Arbeten utförs av yrkeskunniga medarbetare med god erfarenhet och med relevant, uppdaterad och verifierad kunskap inom relevanta områden.
 • Alla arbeten planeras, utförs, kontrolleras och dokumenteras enligt företagets instruktioner.
 • Använt materiel uppfyller kraven i gällande Elmateriel- och EMC-föreskrifter.
 • Allt elarbete skall utföras så att anläggningen vid överlämnande uppfyller kraven på god elsäkerhets teknisk praxis.

Policy
Arbetsmiljö och medarbetare

Genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete jobbar vi för att uppnå ett säkert och trivsamt företag med nöjda medarbetare, utan arbetsplatsolyckor och yrkesskador.

Arbetsledningen skall förbereda och utreda eventuella arbetsskador och ha ett aktivt rehabiliteringsarbete.

Vi ska säkerställa att:

 • Allt arbete planeras och ordnas så att det ger förutsättningar för god hälsa och säkerhet. Samtliga involverade skall känna delaktighet och samverkan vid beslut och uppföljning. 
 • Vi har en tydlig rollfördelning enligt organisationsplan och uppdragsbeskrivning. Tilldelade arbetsuppgifter framgår av rollbeskrivningar.
 • Elsäkerhetsledare skall alltid utses för den tid under ett uppdrag som sådan krävs. Detta gäller vid elarbeten där det föreligger risk för elektrisk fara.
 • Maskiner, fordon, redskap och andra tekniska hjälpmedel och anordningar skall vara i sådant skick att de erbjuder betryggande säkerhet. Detta gäller även all personlig skyddsutrustning.
 • Alla individer oavsett kön, ålder, funktionshinder, sexuell läggning, religiös eller etnisk tillhörighet behandlas lika och känner en gemenskap inom företaget.
 • Arbetet skall vara förenligt med ett familjeliv.
 • Våra medarbetare är nöjda och känner sig trygga i sin arbetsmiljö.